Monday, March 3, 2014

എഴുത്ത് ഭയം

ഒരു എഴുത്തുകാരനെ ഏറ്റവും ഭയപ്പെടുന്നത് അയാളുടെ വീട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളുമാണ്. 
മരിച്ചു പറഞ്ഞാലും തെറ്റില്ല!

No comments:

Post a Comment