Saturday, June 21, 2014

ഭരണചക്രം

സർക്കാറുകൾ മാറിയാലും ലക്ഷ്യം ഒന്നു മാത്രമായിരിക്കണം, രാജ്യപുരോഗതി. 
ഭരണചക്രം ഉരുളണം, റോഡുറോളർ പോലേ. ഉറച്ച അടിത്തറ ജനങ്ങളായിരിക്കണം. 
ഞങ്ങളുടെ നെഞ്ചത്തൂടെ എന്നും നിങ്ങളത്‌ ഉരുട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്നു.!

No comments:

Post a Comment